Projektne aktivnosti nove dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije kroz 2017. godinu

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” ulaganje u novu dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula ulazi u svoju završnu fazu. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“, Općoj bolnici Pula dodijeljeno je  38.4 milijuna kuna bespovratnih sredstva u 100%-tnom iznosu.

Obzirom kako će Nova pulska bolnica biti jedna od najmodernijih Općih bolnica u državi, radi o kapitalnom projektu od iznimne važnosti ne samo na razini Istarske županije već i na razini Hrvatske.

Od službenog  potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u koji je uslijedio 8. veljače 2017. godine, zbog kompleksnosti samoga projekta, uložen je veliki angažman projektnog tima, medicinskog i ne medicinskog osoblja posebice u dijelu priprema i verifikacije tehničkih specifikacija koje se odnose na medicinsku i ne medicinsku opremu. S ciljem upoznavanja korisnika budućih usluga dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te šire javnosti s planom i vremenskom dinamikom izgradnje održana je konferencija za medije koja je uslijedila odmah po potpisu ugovora.

Prva u nizu radionica sa predstavnicima organizacija civilnog društva, osoba s invaliditetom te projektantima nove Opće bolnice Pula u sklopu provedbe „Horizontalnih mjera“ održana je početkom lipnja 2017. godine. Sredinom godine izrađen je i plan za selektiranje i skladištenje otpada te sigurnog prikupljanje materijala za buduću dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula. Za potrebe izrade smjernica lakšeg pristupa, lakše pokretljivosti i orijentacije unutar budućih prostorija nove bolnice usvojene su projektne horizontalne mjere. Nakon izrade smjernica za prilagodbu prostora osobama sa posebnim potrebama, intenzivirane su projektne aktivnosti kroz objave postupaka javne nabave vrijednih više od 20 milijuna kuna.

U međuvremenu su isporučena 3 nova EKG uređaja 12-kanalnih s pisačem ukupne vrijednosti 93.750,00 kuna s PDV-om. Isporučeno je 6 novih uređaja za aspiraciju ukupne vrijednosti 82.750,00 kuna s PDV-om te nabavljeno 30 novih infuzijskih i perfuzijskih modularnih sistema ukupne vrijednosti 324.485,70 kuna s PDV-om.

Uspješno su okončani postupci javne nabave koje se odnose na opremu za endoskopiju do vrijednosti 17 milijuna s PDV-om, opreme za reanimaciju do vrijednosti 1.2 milijuna kuna s PDV-om te različiti kompleti kirurških instrumenata procijenjene vrijednosti do 665 tisuća kuna s PDV-om čija je isporuka planirana u prvom kvartalu 2018. Godine. Ugovorena oprema predstavlja gotovo 50% planiranih financijskih sredstava sadržanih unutar cijelog projekta.

Početkom 2018. godine nastavljaju se pripremne aktivnosti u provedbi preostalih postupaka javne nabave, između kojih kao najopsežnije možemo izdvojiti nabavu opreme za dijagnostičku koronarografiju procijenjenih na više od 5 milijuna kuna s PDV-om. Nabava stativa i lampi procijenjene vrijednosti do 3.2 milijuna kn te sustava za centralni nadzor pacijenata procijenjene vrijednosti do  1.8 milijuna kuna s PDV-om.